سفارش تبلیغ
صبا ویژن

عمر

به دوره گردون بنگر ببین که زمانه چه کرد                                                                                                                         سلیمان کجارفت وقارون چه کرد